پچ کورد نوری

پچ کورد نوری

Nexans N123.5CLA2 پچ کورد نوری نگزنس Nexans N123.5CLA2 پچ کورد نوری نگزنس

Nexans N123.5CLA2 پچ کورد نوری نگزنس

کابل رابط آماده دو متری 2SC-2LC/MM /OM3..

1,340,000ريال

Nexans N123.5CLA5 پچ کورد نوری نگزنس Nexans N123.5CLA5 پچ کورد نوری نگزنس

Nexans N123.5CLA5 پچ کورد نوری نگزنس

کابل رابط آماده پنج متری 2SC-2LC/MM /OM3..

1,660,000ريال

Nexans N123.5LLA2 پچ کورد نوری نگزنس Nexans N123.5LLA2 پچ کورد نوری نگزنس

Nexans N123.5LLA2 پچ کورد نوری نگزنس

کابل رابط آماده دو متری 2LC-2LC/MM /OM3..

1,340,000ريال

Nexans N123.5LLA5 پچ کورد نوری نگزنس Nexans N123.5LLA5 پچ کورد نوری نگزنس

Nexans N123.5LLA5 پچ کورد نوری نگزنس

کابل رابط آماده پنج متری 2LC-2LC/MM /OM3..

1,660,000ريال

Unicom UC-FPC-LCLC-09-07 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom UC-FPC-LCLC-09-07 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom LC to LC 2.5m(7FT) SM 9 Fiber Optic Patch Cord..

1,090,000ريال

Unicom UC-FPC-LCLC-50-07 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom UC-FPC-LCLC-50-07 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom LC to LC 2.5m(7FT) MM 50 Fiber Optic Patch Cord..

970,000ريال

Unicom UC-FPC-LCLC-50-15 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom UC-FPC-LCLC-50-15 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom LC to LC 5m(15FT) MM 50 Fiber Optic Patch Cord..

1,090,000ريال

Unicom UC-FPC-SCLC-09-07 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCLC-09-07 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom SC to LC 2.5m(7FT) SM 9 Fiber Optic Patch Cord..

920,000ريال

Unicom UC-FPC-SCLC-09-15 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCLC-09-15 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom SC to LC 5m(15FT) SM 9 Fiber Optic Patch Cord..

970,000ريال

Unicom UC-FPC-SCLC-09-30 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCLC-09-30 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom SC to LC 10m(30FT) SM 9 Fiber Optic Patch Cord..

1,090,000ريال

Unicom UC-FPC-SCLC-50-07 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCLC-50-07 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom SC to LC 2.5m(7FT) MM 50 Fiber Optic Patch Cord..

860,000ريال

Unicom UC-FPC-SCLC-50-15 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCLC-50-15 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom SC to LC 5m(15FT) MM 50 Fiber Optic Patch Cord..

970,000ريال

Unicom UC-FPC-SCLC-50-30 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCLC-50-30 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom SC to LC 10m(30FT) MM 50 Fiber Optic Patch Cord..

1,190,000ريال

Unicom UC-FPC-SCMT-50-07 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCMT-50-07 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom SC to MTRJ 2.5m(7FT) MM 50 Fiber Optic Patch Cord..

970,000ريال

Unicom UC-FPC-SCMT-50-15 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCMT-50-15 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom SC to MTRJ 5m(15FT) MM 50 Fiber Optic Patch Cord..

1,040,000ريال

Unicom UC-FPC-SCMT-62-07 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCMT-62-07 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom SC to MTRJ 2.5m(7FT) MM 62.5 Fiber Optic Patch Cord..

970,000ريال

Unicom UC-FPC-SCMT-62-15 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCMT-62-15 پچ کورد نوری مالتی مود یونیکام

Unicom SC to MTRJ 5m(15FT) MM 62.5 Fiber Optic Patch Cord..

1,090,000ريال

Unicom UC-FPC-SCSC-09-07 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCSC-09-07 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom SC to SC 2.5m(7FT) SM 9 Fiber Optic Patch Cord..

720,000ريال

Unicom UC-FPC-SCSC-09-15 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCSC-09-15 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom SC to SC 5m(15FT) SM 9 Fiber Optic Patch Cord..

860,000ريال

Unicom UC-FPC-SCSC-09-30 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom UC-FPC-SCSC-09-30 پچ کورد نوری سینگل مود یونیکام

Unicom SC to SC 10m(30FT) SM 9 Fiber Optic Patch Cord..

990,000ريال

نمايش 1 تا 20 از 25 (2 صفحه)