پچ کورد مسی

پچ کورد مسی

Nexans N101.23AEO پچ کورد CAT7 نگزنس Nexans N101.23AEO پچ کورد CAT7 نگزنس

Nexans N101.23AEO پچ کورد CAT7 نگزنس

کابل آماده دو متری استاندارد Screened CAT-7 با دو سر GG-45 نصب و تست شده مجهز به محافظ..

2,230,000ريال

Nexans N101.23AFO پچ کورد CAT7 نگزنس Nexans N101.23AFO پچ کورد CAT7 نگزنس

Nexans N101.23AFO پچ کورد CAT7 نگزنس

کابل آماده سه متری استاندارد Screened CAT-7 با دو سر GG-45 نصب و تست شده مجهز به محافظ..

2,350,000ريال

Nexans N101.23AHO پچ کورد CAT7 نگزنس Nexans N101.23AHO پچ کورد CAT7 نگزنس

Nexans N101.23AHO پچ کورد CAT7 نگزنس

کابل آماده پنج متری استاندارد Screened CAT-7 با دو سر GG-45 نصب و تست شده مجهز به محافظ..

2,660,000ريال

Nexans N116.P1A030oK پچ کورد CAT5 نگزنس

Nexans N116.P1A030oK پچ کورد CAT5 نگزنس

کابل آماده سه متری استاندارد LSZH-CAT-6با دو سر RJ-45نصب و تست شده مجهز به محافظ..

360,000ريال

Unicom UC-CRD5e-02 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom UC-CRD5e-02 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom 60cm(2FT) Molded CAT-5e UTP Stranded Patch Cord..

79,000ريال

Unicom UC-CRD5e-03 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom UC-CRD5e-03 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom 93cm(3FT) Molded CAT-5e UTP Stranded Patch Cord..

89,000ريال

Unicom UC-CRD5e-07 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom UC-CRD5e-07 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom 214cm(7FT) Molded CAT-5e UTP Stranded Patch Cord..

119,000ريال

Unicom UC-CRD5e-15 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom UC-CRD5e-15 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom 5 m(15FT) Molded CAT-5e UTP Stranded Patch Cord..

189,000ريال

Unicom UC-CRD5e-S-02 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom UC-CRD5e-S-02 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom 60cm(2FT) Molded CAT-5e Shielded Stranded Patch Cord..

129,000ريال

Unicom UC-CRD5e-S-03 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom UC-CRD5e-S-03 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom 93cm(3FT) Molded CAT-5e Shielded Stranded Patch Cord..

149,000ريال

Unicom UC-CRD5e-S-07 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom UC-CRD5e-S-07 پچ کورد CAT5 یونیکام

Unicom 214cm(7FT) Molded CAT-5e Shielded Stranded Patch Cord..

189,000ريال

Unicom UC-CRD6-03 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom UC-CRD6-03 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom 93cm(3FT) Molded CAT-6 UTP Stranded Patch Cord..

149,000ريال

Unicom UC-CRD6-07 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom UC-CRD6-07 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom 214cm(7FT) Molded CAT-6 UTP Stranded Patch Cord..

179,000ريال

Unicom UC-CRD6-15 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom UC-CRD6-15 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom 5 m(15FT) Molded CAT-6 UTP Stranded Patch Cord..

259,000ريال

Unicom UC-CRD6-S-02 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom UC-CRD6-S-02 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom 60cm(2FT) Molded CAT-6 Shielded Stranded Patch Cord..

189,000ريال

Unicom UC-CRD6-S-03 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom UC-CRD6-S-03 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom 93cm(3FT) Molded CAT-6 Shielded Stranded Patch Cord..

209,000ريال

Unicom UC-CRD6-S-07 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom UC-CRD6-S-07 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom 214cm(7FT) Molded CAT-6 Shielded Stranded Patch Cord..

269,000ريال

Unicom UC-CRD6A-03 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom UC-CRD6A-03 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom 93cm(3FT) Molded CAT-6A UTP Stranded Patch Cord..

189,000ريال

Unicom UC-CRD6A-07 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom UC-CRD6A-07 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom 214cm(7FT) Molded CAT-6A UTP Stranded Patch Cord..

249,000ريال

Unicom UC-CRD6A-15 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom UC-CRD6A-15 پچ کورد CAT6 یونیکام

Unicom 5 m(15FT) Molded CAT-6A UTP Stranded Patch Cord..

379,000ريال

نمايش 1 تا 20 از 22 (2 صفحه)